Govind Bhargav - Kishori ju ko ek Das

।। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम्, कलौ नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिर्न्यथा ।।